نقشه های پیشرفته گوگل

نقشه های پیشرفته گوگل

شما گزینه هایی دارید که نقشه خود را کاملا سفارشی کرده و از نشانگرهای مختلف استفاده کنید.

نقشه پیش فرض

رنگ و اشباع اصلاح شده

JSON اضافه شد

ژوپیتر یکی از بهترین قالب ها دنیا در حال حاضر.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید